Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 94, παρ. 4, Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που συμπληρώνει το άρθρο 75, παρ. Ι του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ΄ (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) προσθέτοντας αρμοδιότητες στους Δήμους, περίπτωση 27 «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998

4. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

5. Την υπ’αριθ. Δ27/οικ.34481/1526/2014 (ΦΕΚ Β 2792/17-10-2014) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου».

6. Την υπ’αριθ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ Β 1157/04-04-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

7. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την διακοπή λειτουργίας των Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χερσονήσου και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (όσον αφορά στη φυσική παρουσία  των  εκπαιδευτικών και όχι στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης),    στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020, που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αδύνατη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ιωάννης Σέγκος