main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Θ Ε Μ Α:  «Πρόσκληση για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

                     Χερσονήσου».   

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γούρνες, την  05η  του μηνός Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

  1. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012.
  2. Ανάκληση της με αριθμό 307/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης για την κατασκευή του έργου μετατόπιση της παροχής με αριθμό 54862727 στην Παναγία  Γκουβερνιώτισσα.
  3. Ανάκληση της με αριθμό 308/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης για την κατασκευή του έργου παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στις Κάτω Γούβες πλησίον κατοικίας Μαρίας Ορφανάκη – Καστανάκη.
  4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγών του Δήμου Χερσονήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Κ. Λιμεναρχείου Ηρακλείου σε 12 αποφάσεις επιβολής προστίμου λόγω ελλιπούς εφοδιασμού του Ναυαγοσώστη σε ισάριθμές παραλίες.

 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής             

                                                                                      Εμμανουήλ Διαμαντάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου