main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου έτους 2018

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 21 η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Παρακαλώ κατεβάστε το συνημμένο αρχείο 

copyright © Δήμος Χερσονήσου