main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει, δια περιφοράς, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρ. 67 του Ν. 3852/2010 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και παρακαλείσθε να αποστείλετε τις αποφάσεις σας με e-mail ή τηλεφωνικώς στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής είτε ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά για κάθε θέμα.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 24η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων έτους 2019 του Δήμου Χερσονήσου.

2. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου, Α κατανομή έτους 2020.

3. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου, Β κατανομή έτους 2020.

4. Περί έγκριση ή μη του 4ου και 5ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της «μελέτης διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού».

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ¨ανάπλαση οδού Αγίου Ιωάννη στα Μάλια¨.

6. Έγκριση ή μη του 10ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών».

7. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας συμβασιούχων 2019. 

8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 250/2019 απόφασης του α΄ Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

9. Περί διόρθωσης εγγραφής στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Εκδιδομένων Λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – ΚΩΔ. 6862

10.Περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την υπηρεσία «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2020.

11.Περί άσκησης προσφυγής του Δήμου Χερσονήσου κατά της υπ’ αρ. 1111/14-2-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΥΗΟΡ1Θ-ΝΡΓ) απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου.

12.Προμήθεια τροφίμων ως είδος πρώτης ανάγκης στους άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου (είτε με τη μορφή διανομής είτε με τη μορφή παροχής συσσιτίου) στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης (αριθμ. Εγκ. 23/2020 ΥΠΕΣ).

13.Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ως είδος πρώτης ανάγκης στους άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης (αριθμ. Εγκ. 23/2020 ΥΠΕΣ).

14.Προμήθεια ειδών εστίασης για την κάλυψη αναγκών συσσιτίων στους άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου. 

15.Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ως μέτρο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

16.Προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες καμπάνιας λόγω εκτάκτων συνθηκών.

17.Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου για την εξυπηρέτηση των

κατοίκων του Δήμου στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης (αριθμ. Εγκ. 23/2020 ΥΠΕΣ).

18.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου