main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Χερσονήσου έτους 2020.

2. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2018.

3. Έγκριση όρων για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου.

4. Έκφραση γνώμης για την ανάγκη σύναψης δανείου με το Τ.Π.Δ., για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΤΚ Κεράς», τον καθορισμό των όρων του και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση Δημάρχου.

6. Αποδοχή ποσού Δ’ Κατανομής από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. Κατανομή επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

7. Διαγραφή προσαυξήσεων ρύθμισης.

8. Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

9. Περί εξέταση αίτησης του Γιανναδάκη Γεωργίου για παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για την δαπάνη νέων παροχών στα πλαίσια του έργου αντικατάσταση – συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Επισκοπής.

10. Περί εξέταση αίτησης του Χαραλαμπάκη Γεωργίου για παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για την δαπάνη επαύξησης της ηλεκτρικής παροχής στο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Επισκοπής στα πλαίσια του εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου. 

11.Περί εξέταση αίτησης του Κούνουπα Νικολάου για παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για την δαπάνη του έργου παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ στα πλαίσια του έργου κατασκευή τοιχίου από Γούρνες έως ΠΑΒΓ.

12.Άσκηση ή μη έφεσης κατά του Διγενή Ευσταθίου και της αριθμ. 2650/2018 του Α Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. 

13.Άσκηση ή μη έφεσης κατά των αποφάσεων 2648/2019 και 2649/2019 του Τριμ. Διοικητικού Πρωτοδικείου και κατά της ΑΕ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΕ».

14. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (στοχοθεσία), και συμμόρφωση στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας κει Αλληλεγγύης.

15.Περί διόρθωσης εγγραφής στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Εκδιδομένων και Παρεπιδημούντων του Δήμου Χερσονήσου – Μετοχαράκη Όλγα.

16.Περί μερικής διόρθωσης η μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη Τζουβάλη Αλέξανδρο του ΗΛΙΑ, για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμό1532003009, τοποθετημένο στην Δημοτική Κοινότητα Ελιάς

17.: Περί διόρθωσης βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης που αφορούν τον υδρομετρητή με αριθμό 121643, τοποθετημένο στη Κοινότητα Σγουροκεφαλίου, της ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

18. Περί διόρθωσης εγγραφών δεκαεπτά (17) επιχειρήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων λογαριασμών και διαμονής παρεπιδημούντων για τα διαχειριστικά έτη 2014 και 2015.

19.Περί διόρθωσης ή μη ποσού 50,00€ από τον Τρυφίδη Κων/νο του Αγγέλου που αφορά τέλη σύνδεσης νέου υδρομέτρου στην Τοπική Κοινότητα Κόξαρης

20.: Περί διόρθωσης βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμό 901426, τοποθετημένο στη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου.

21.Περί διόρθωσης ή μη ποσού 50,00€ από τον Ξειδιανάκη Ελευθέριο του Νικολάου που αφορά τέλη σύνδεσης νέου υδρομέτρου στην Τοπική Κοινότητα Αιτανίων.

22.Περί διόρθωσης η μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από την οφειλέτη ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμό 941759594, τοποθετημένο στην Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωριού.

23.Περί διόρθωσης εγγραφής στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Εκδιδομένων και Παρεπιδημούντων του Δήμου Χερσονήσου – ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου