main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό

Κατάστημα Γούρνες, την 6 η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα

11.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

copyright © Δήμος Χερσονήσου