main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 5 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκριση της αριθμ. ΔΠΕ 1/2020 μελέτης και καθορισμός όρων για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της αποκομιδής απορριμμάτων και του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της υπηρεσίας «αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου