main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γούρνες, την  14η  του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 1. Περί εξέτασης αιτημάτων για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4257/2014, άρθρου 24 του Ν. 4304/2014.
 2. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την «μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη Χάνι».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μηχανής Τ.Ε.Ε. – σεισμικού αριθμού για την ολοκλήρωση μελετών Κ.ΕΝ.Α.Κ.».
 4. Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χερσονήσου» και έγκριση ή τροποποίηση του πρακτικού ΙΙ.
 5.  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου.
 6. Κατανομή χρηματοδότησης από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ι΄  κατανομή έτους 2014.
 7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για την πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.
 8. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για την πληρωμή δαπανών για τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
 9. Ψήφιση πίστωσης για έγκριση ΑΑΥ για πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων 2014.
 10. 10.                        Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2014 σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-/15-6-1959.  
 11.  Επιστροφή ποσού επιχορήγηση πυροπροστασίας έτους 2013.

copyright © Δήμος Χερσονήσου