main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 17η

του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Παρλαμάς Κων/νος

Παρακαλώ δείτε το συνιμμένο αρχείο

copyright © Δήμος Χερσονήσου