main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθμός πρωτ. :  31922

                            Προς  : 

Τακτικά μέλη

 1. Πλευράκη Εμμανουήλ
 2. Βασιλάκη Μιχαήλ
 3. Ζερβάκη Ιωάννα
 4. Φανουράκη Ζαχαρία
 5. Χατζάκη Ευάγγελο
 6. Μουντράκη Ιωάννη

 

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Σέγκο Ιωάννη
 2. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ
 3. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/ν ση : Γούρνες

Τ..Κ.            :    700 14            

Τηλ.            : 2813 - 404645.

Αρμόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη

Fax             : 2813 - 404608.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α:  «Πρόσκληση για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

                     Χερσονήσου».   

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γούρνες, την  12η  του μηνός Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθμού των δόσεων ταμειακής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής Ν. 3648/98 του κ. Στειακάκη Στυλιανού & Σια Ε.Ε. με ΑΦΜ 999268430.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 109.591,82 € σε βάρος του ΚΑ 20.6279.0001 για την πληρωμή της δαπάνης για τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
 3. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Βασιλάκη Νικολάου για την πληρωμή του έργου ¨επέκταση δημοτικού φωτισμού εντός του οικισμού Χερσονήσου του ΔΔ Χερσονήσου¨ του Δήμου Χερσονήσου.
 4.  Απόδοση λογαριασμού της υπολόγου Κασαπάκη Ελευθερίας για την πληρωμή του έργου ¨τοποθέτηση μονοφασικής παροχής στη θέση Κοψάς¨ του Δήμου χερσονήσου.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή σε χρήμα στους δικαιούχους των μέσων ατομικής προστασίας (γάλα 2012).
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.7135.0002 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
 7. ΨΠ για την προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013.
 8. Περί ακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης Δημοτικής  Αστυνομίας έτους 2012 – 2013 λόγω κατάργησης της υπηρεσίας.
 9. Περί εξέτασης αίτησης της ΧΩΡΟΔΟΜΗ Ε.Ε., τεχνική εταιρεία, προσωρινού μειοδότη εκτέλεσης του έργου ¨βελτίωση χώρων και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου¨.

 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                      Οικονομικής Επιτροπής             

                                                                                      Εμμανουήλ Διαμαντάκης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Γραφείο Δημάρχου
 4. Πίνακας Ανακοινώσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Φ.4β
 2. Φ.48β
 3. Φ. Β3

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Δ.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου