Πρόσκληση για την 4 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

2. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατ’ αρ. 633 ΚΠολΔ κατά της υπ’ αρ. 326/09-12-2022 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για απαίτηση Αντωνίου Μελανίτη».

3. Αποδοχή ποσού από Α κατανομή έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης λόγω προθεσμίας.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου