main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 7 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση την 24η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09.30 π.μ.

1. Περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού με α/α 94715 στο ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση του έργου ¨ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών».

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες Ανάληψη – Λιμένας Χερσονήσου».

3. Περί τροποποίηση – παράτασης την με ημερομηνία 29-12-2020 σύμβασης για την υπηρεσία «συντήρηση δημοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής».

4. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για τον Β.Χ. του Μ.

5. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για τον Κ.Σ. του Ν.

6. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για τον Π.Δ. του Γ.

7. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για τον Γ.Α. του Δ.

8. Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

9. Ορισμός Επιτροπής ενστάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

10.Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Α κατανομή έτος 2021.

11.Περί διόρθωσης ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδ. 20480, για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμό 3003011, τοποθετημένο στη Δημοτική Κοινότητα Ελιάς.

12.Περί ανάκλησης της Απόφασης υπ΄ αρ. 260/2020 της Οικονομικής Επιτροπής περί συνέχισης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών από το Δήμο Χερσονήσου στη Κ.Ε.Δ.Χ.

13.Τροποποίηση της αριθμ. 502/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

14.Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό πρόσθετων προσόντων εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου