main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει, δια περιφοράς, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρ. 67 του Ν. 3852/2010 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο» και παρακαλείσθε να αποστείλετε τις αποφάσεις σας με e-mail ή τηλεφωνικώς στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής είτε ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά για κάθε θέμα.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 06η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

2. Περί εκτέλεσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων» και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη εκτέλεσης κατασκευής αυτού.

3. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού για την υπηρεσία ¨παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

4. Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρίας ΚΝΩΣΣΟΣ ΜΠΙΤΣ Α.Ε. για επανένταξη στη ρύθμιση του N.4483/2017.

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου