Πρόσκληση για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση, την 24 η Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), σύμφωνα με την αρ. 427 (αρ. πρωτ.77440/13.11.2020), εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και την αριθμ. Εγκύκλιο 426/13-11-2020 του Υπ. Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020), με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:30 π.μ.

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

2. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «προμήθεια κυβόλιθων ΔΕ Χερσονήσου για αποκαταστάσεις λόγω θεομηνίας».

3. Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Κοπανάκη Νικολάου.

4. Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Καμαρίτη Τερψιχόρης.

5. Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Χαρκιολάκη Ευθυμίας.

6. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την υπηρεσία «ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων του Δήμου Χερσονήσου».

7. Έγκριση ή των πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ για την «προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2021 – 2022».

8. Αποδοχή ποσού κατανομής από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. Κατανομή επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

9. Διόρθωση καρτέλας του οφειλέτη με κωδικό 44668.

10.Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης τουριστικού τομέα Δήμου Χερσονήσου – έγκριση μελέτης και εξειδίκευση πίστωσης.

11.Παράταση παράδοσης παραδοτέου ΑΑ Θ3της σύμβασης της υπηρεσίας «Προώθηση γαμήλιου τουρισμού».

12.Συμμετοχή στο συνέδριο ICO2022 Annual Conference – εξειδίκευση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

13.Έγκριση συνδιοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την παραγωγή και οργάνωση τους.

14.Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ Κύριας σύμβασης και 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου Λιμ. Χερσονήσου».

15.Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση φυτεύσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χερσονήσου», (αρ. Μελέτης ΔΠΕ 04/2022 Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής) στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Άξονα Προτεραιότητας 2 - «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

16.Περί συγκρότησης α] Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων και β] Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου».

17.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών».

18.8η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

19.Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

20.Επανεισαγωγή του θέματος για λήψη απόφασης που αφορά την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 και αναμόρφωση οικονομικών στόχων Ο.Π.Δ., ύστερα από το αρ. πρωτ. 3313/13-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου