Πρόσκληση για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική  δια ζώσης  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα στις Γούρνες, την 06η του μηνός Ιουνίου  2023, ημέρα     Τρίτη και ώρα  09.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΄΄Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Χερσονήσου.΄΄
 2. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Χερσονήσου.
 3. Περί έγκρισης ή μη των Πρακτικών 1 και 2 για την «Προμήθεια επίπλων σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κόκκινη Χάνι θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης».
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2023 – 2025.
 5. Περί καθορισμού του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271» και έγκρισης της αριθμ. 11/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εν λόγω υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271».
 6. Περί καθορισμού του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271» και έγκρισης της αριθμ. 13/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εν λόγω υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271».
 7. Περί καθορισμού του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271» και έγκρισης της αριθμ. 12/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εν λόγω υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271».
 8. Περί καθορισμού του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271» και έγκρισης της αριθμ. 14/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εν λόγω υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας ΣΑΝΑ 271».
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης με το ποσό των 80.000,00€, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» με κωδ.ΟΠΣ5168277 από το «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών του 1/Θ νηπιαγωγείου Γουβών (στο Σκοτεινό) που επλήγη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στον Δήμο Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου», συνολικού ΠΥ 146.501,99€».
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων από τον Δήμο Χερσονήσου.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης ιστορικού περιεχομένου.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την συνδιοργάνωση ημερίδας για την Κρητική παράδοση.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης της εταιρείας «ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ Γ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 14. Σύνταξη όρων και καθορισμός  κατώτατου ορίου του μισθώματος για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 12,75 τ.μ. για χρήση αναψυκτήριου, που βρίσκεται στο χώρο της Ιεράς Μονής  “Παναγία η Γκουβερνιώτισσα” της Κοινότητας Ποταμιών, της Δ.Ε. Χερσ/ονήσου του Δήμου Χερσονήσου, κατόπιν δημοπρασίας».

 

 

                     Ο  Πρόεδρος

             Οικονομικής Επιτροπής     

 

 

                Σέγκος Ιωάννης

            Δήμαρχος Χερσονήσου