Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 27η Ιουνίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Χερσονήσου και Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης με αντικείμενο «Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης» και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

                       Ο  Πρόεδρος

             Οικονομικής Επιτροπής             

 

                 Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου