main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου  67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από  30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό  Κατάστημα στις Γούρνες δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την 17η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1.     Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού  προσωπικού έτους 2021, του Δήμου Χερσονήσου.

2.     Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως τεσσάρων [4] μηνών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού .

3.     Περί εγκρίσεως ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ¨βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών¨».

4.     Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

5.     Διόρθωση εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου  κωδ. 7070.

6.     Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ΄΄ [Α.Μ. 7/2019]

7.     Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ΄΄ [Α.Μ. 35/2018]

8.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης ΄΄Δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης , προπόνησης και έδρασης του βορείου τμήματος του σταδίου κλασσικού αθλητισμού – Δημ. Διαμερίσματος Μαλίων΄΄

9.     Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη  λειτουργικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, Ζ’ κατανομή έτους 2020.

10.            «Περί έγκρισης του  πρακτικού για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2020 (16 Αυγούστου – 30 Αυγούστου)»

11.            «Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2020-2021» για ομάδα Α και την ομάδα Β (προσφυγή στη διαδικασία της παρ. 2α του άρθρου 32 του ν.4412/2016)

 12.            Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών  / υπηρεσιών και μελών επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

 13.             Περί τροποποίησης – παράτασης της με ημερομηνία 26/08/2019 Σύμβασης  ανάθεσης υπηρεσίας  με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με  ΑΔΑΜ : 19SYMV005485462 2019-08-28

14.            Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών».

 15.            Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ

16.             «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ.».

17.            Λήψη απόφασης για  την άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης των αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων του Δήμου Χερσονήσου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου Κινητικότητας έτους 2019 : α) της με αρ. 6474/25-6-2020 πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1119/17.07.2020 /Τεύχος Γ΄ και αφορά την κ. Σκυβαλάκη Θεονύμφη και β) της με αρ. 6851/1-7-2020 Πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1127/20.07.2020/ Τεύχος Γ΄ και αφορά τον κ. Κασωτάκη Σταύρο.

          

                      Ο  Πρόεδρος

             Οικονομικής Επιτροπής             

 

 

                 Σέγκος Ιωάννης

            Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου