Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 09η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/20218, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι & ΙΙ που αφορά την προμήθεια «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων 2022».

2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες –Ανάληψης-Λιμένα Χερσονήσου».

3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022.

4. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2022.

5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσού 124,46€ στον κωδικό 6764.

6. Συμμετοχή στην έκθεση World Market(WTM)2022 [Λονδίνο,7-9 Νοεμβρίου]-Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00.6432.0001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων [Προγρ. Τουρ. Προβολής]». 

7. Περί παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Γιανναδάκη Γεωργίου .

8. Περί έγκρισης ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για την υπηρεσία «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού και του Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου για την σχολική περίοδο Μάιος 2022-Ιούνιος 2024».

9. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΄΄Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά΄΄.

10.«12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006, του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-05/15-6-59.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου