Πρόσκληση για 42η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2022

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 04η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π. μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι & ΙΙ για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου».

2. Περί έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι & ΙΙ για την «Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης».

3. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2022, του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου .

4. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Συντήρηση Κτιρίου Πυροσβεστικής στον Λιμένα Χερσονήσου».

5. Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Ιατρούδη Βασιλείας.

6. Περί τροποποίησης της αριθμ. 351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης ¨αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στη γήπεδο Μοχού Δ.Ε. Μαλίων – αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Λ. Χερσονήσου Δ.Ε. Χερσονήσου¨».

7. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ¨αποκατάσταση ζημιών των δικτύων άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 20ης – 21ης Οκτωβρίου και της 6ης – 10ης Νοεμβρίου 2020¨».

8. Ασφαλιστική κάλυψη συνεκθετών στην έκθεση World Travel Market (WTM) 2022 (Λονδίνο, 7 – 9 Νοεμβρίου 2022) - Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00.6432.0001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων (Προγρ. Τουρ. Προβολής)» - ορισμός υπολόγου.

9. Έγκριση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Για την Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).

10.Έγκριση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Για την Πράξη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου