Πρόσκληση για 52η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2022

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

➢ Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 9.00 π.μ.

1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου ως Δυνητικού Δικαιούχου, στην α.π 1296/1-8-2022 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (με Κωδικό ο8_ΕΠΑΝΕΚ, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, ΑΔΑ: 98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6) και τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», του άξονα προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου