main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στον Παιδικό

Σταθµό Λ.Χερσονήσου οδός Ελευθερίας 50 την 10η του µηνός Φεβρουαρίου

2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :

Προς :

Τακτικά µέλη

1. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο Πρόεδρο

∆.Σ.

2. Ρουσάκη Ιωάννη- Αντιπρόεδρο

3. Σταυρουλάκη Νικόλαο

4. Παπουτσάκη Αδαµάντιο

5. Μπλαβάκη Κων/νο

6. Καλυκάκη Μαρία

7. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη

8. Σµυρνάκη Νικόλαο

9. Παπαδοπούλου Σοφία

10.Κλώντζα Νικόλαο

11.Κεχαγιά Αρχοντή

Αναπληρωµατικά µέλη

1. Τσαντηράκης Κων/νος

2. Κουλούρας Εµµανουήλ

3. Βασιλείου Αντώνιος

4. Παρλαµάς Αντώνιος

5. Κουτσαντωνάκη Αµαλία

6. Κασαπάκη Ελπινίκη

7. Μπάτσης ∆ηµήτριος

8. Ζαχαριουδάκης Κων/νος

9. Λουράκη Ψοφογιαννάκη Μαρία

10.Κοκκινάκης Εµµανουήλ

11.Φώτη Ευγενία

1. Περί αποδοχής της µε αριθµ. 505 /2015 απόφασης του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου περί αντικατάστασης τακτικού

µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου.

2. Τριµηνιαία Έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆’ τριµήνου έτους

2015.

3. Έγκριση ενεργειών Προέδρου ∆.Σ για πληρωµή δόσης µηνός

Ιανουαρίου 2016 ρύθµισης Ν.4152/2013 Πάγια Ρύθµιση στο Ι.Κ.Α.

Αλικαρνασσού.

4. Εγγραφές ∆ιαγραφές Νηπίων περιόδου 2015-2016.

5. Περί αποδοχής των όρων της προσφοράς πιστωτικού ιδρύµατος για

την έκδοση Ε/Ε καλής εκτέλεσης προκειµένου για την υλοποίηση

της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Ζωής»

6. Αποδοχή αιτήσεων ενδιαφέροντος παροχής εθελοντικής εργασίας.

7. Εξέταση αιτηµάτων απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής

οικονοµικής εισφοράς τροφείων.

8. Τροποποίηση της µε αριθµ .19/2013 όπως αυτή εγκρίθηκε µε την

υπ.αριθµ. 166/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου