Πρόσκληση στη 15η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 Πρόσκληση στη 15η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11 Μαρτίου 2020  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 15η TAKTIΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

  • 1.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (CPV: 71322200-3) (ΚΑΤ.13)» Προεκτιμούμενης Αμοιβής: 19.993,70€, πλέον Φ.Π.Α.
  • 2.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (CPV: 71334000-8) (ΚΑΤ.09)» Προεκτιμούμενης Αμοιβής: 19.995,34€, πλέον Φ.Π.Α.
  • 3.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (CPV: 71351810-4) (ΚΑΤ.16) » Προεκτιμούμενης Αμοιβής: 4.998,22€, πλέον Φ.Π.Α. 
  • 4.      Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων»  
  • 5.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια χλωριωτών και ηλεκτρονικού υλικού για την αναβάθμιση της 3βάθμιας επεξεργασίας στο τμήμα Άρδευσης στην ΕΕΛ Χερσονήσου» 
  • 6.       Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Υγρομόνωση δώματος κτιρίου διοίκησης ΕΕΛ. Μαλίων» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                                 ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019