Πρόσκληση στην 6η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1.        3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2022
 2.        Εξέταση αιτήματος διακανονισμού βυτιοφορέα
 3.        Αίτημα απόσπασης του υπαλλήλου Πατσή Γεώργιου με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη,  διοριστέου με την προκήρυξη 3Κ/2018, από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
 4.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν με τη ΣΟΧ 1/2022 στη ΔΕΥΑΧ, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ για τη κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ)
 5.        Αίτημα υπαλλήλου χορήγησης του υπολοίπου της άδειας ανατροφής τέκνου, σύμφωνα με την ισχύουσα Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α
 6.        Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός II) του έργου: «Αντικατάσταση του Δικτύου Διανομής Πόσιμου Ύδατος στους Οικισμούς Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανό Κάμπο του Δήμου Χερσονήσου»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5008033, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020», Αναδόχου: «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
 7.        Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση του Δικτύου Διανομής Πόσιμου Ύδατος στους Οικισμούς Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανό Κάμπο του Δήμου Χερσονήσου»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5008033, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020», Αναδόχου: «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
 8.        Έγκριση νέων επικαιροποιημένων Τευχών της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού (ΣΑΝ) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», Προϋπολογισμού 106.690,10 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) καθώς και διενέργειας νέου διαγωνισμού.
 9.        Έγκριση της Μελέτης με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Γουβών (2022)», Προϋπολογισμού 29.450,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.
 10.        Έγκριση του 2ου Πρακτικού του υποέργου 1, με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Καρτερού και Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου», της ομώνυμης πράξης, ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., με κωδικό MIS 5047420, Προϋπολογισμού 4.658.266,09€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
 11.        Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας»
 12.        Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια αναδευτήρων για τις εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. Χερσονήσου  της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»
 13.        Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου  ημιφορτηγού  της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»
 14.        Έγκριση απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση δομικών φθορών και στεγάνωση στο κανάλι ανακυκλοφορίας της νότιας δεξαμενής αερισμού της Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου»
 15.        Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών για την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού της νότιας δεξαμενής, του τμήματος αερισμού, στο Βιολογικό Καθαρισμό Χερσονήσου»
 16.    Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ