Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου εκ περιφοράς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11 Μαρτίου 2020 Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010 την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

  1. Έγκριση και εφαρμογή Πλάνου για την διατήρηση της Πλήρους Λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ κατά την διάρκεια των έκτακτων μέτρων για κατά το Διάστημα Άμεσου Κινδύνου Εμφάνισης και Διάδοσης του Κορωνοϊού SARS-CoV-2

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ