main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση 2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες

70007 Μάλια

( (28970)  32407

Fax (28970)  34005

e-mail: valia@malia-deyam.gr

Πληρ.  Ζερβάκη Ευαγγελια

 

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. Εξερχ.:  2782

Ημερομηνία               : 19/07/2016

                                                                                               

 

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση 2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 13η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την Παρασκευή 22/07/2016 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

  1. Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δ. Χερσονήσου», και επανάληψη διεξαγωγής του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και την ίδια επιτροπή.
  2. Προμήθεια υλικών για τα έργα, τις συντηρήσεις και τις νέες συνδέσεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ, με πρόχειρο διαγωνισμό. και έγκριση Π.Α.Υ.
  3. Αίτημα Επέκτασης Διακανονισμού του καταναλωτή Χρηστάκης Δημήτριος αριθ. Υδρομέτρου 30332
  4. Απόφαση για την Ανάκληση της απόφασης 11/2016 ΔΣ για σύναψη προγραμματικής σύμβαση με το Δήμο Χερσονήσου  για την κατασκευή της σύνδεσης της ύδρευσης με το φράγμα αποσελέμη, μετά την λήψη της 63/2016 απόφασης για το ίδιο θέμα.
  5. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών λειτουργίας ΕΕΛ σύμφωνα με το άρθρο 67 ΠΔ 28/80
  6. Έγκριση της 3.16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ με τίτλο :«Λειτουργία αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Μαλίων, Σταλίδας, Μοχού και Κρασίου της Δ.Ε. Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έγκριση Π.Α.Υ.
  7. Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων λυμάτων της Δ.Ε. Μαλίων για χρονικό διάστημα 3 μηνών, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΧ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής και έγκριση Π.Α.Υ.
  8. 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016
  9. Έγκριση μελέτης με τιτλο: Εργασίες μεταφοράς λυμάτων, αποφράξεων αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης και καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου¨» και έγκριση Π.Α.Υ.

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση & επέκταση τμημάτων εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου»

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός με Αντλιοστάσια Οικισμού Σταλίδας Δήμου Μαλίων».

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

                                                                                               ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

κ. Αργυράκης Νικόλαος

 

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

κ.Χατζάκης Ευάγγελος

 

 

Μέλη Δ.Σ.

Αγγελή Καλλιόπη

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ

Βρετουδάκης Ιωάννης

Γαράκη Μαρία

Κασαπάκης Ιωάννης

Πετράκη Ευαγγελία

Πεπονάκη Αλεξάνδρα

Πλευράκης Εμμανουήλ

Τσαντηράκης Κων/νος

 

 

 

Κοινοποίηση

κον Τερζάκη Θεόδωρο, Νομικό Σύμβουλο Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

Δήμο Χερσονήσου

Ιστοσελίδα Δήμου Χερσονήσου

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισηγήσεις των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σας έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει.

 

Πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου