Πρόσκληση στη 12η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 12η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11 Μαρτίου 2020  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 12η TAKTIΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

  1. 1.      Εξέταση εγγράφου οικονομικού φορέα σχετικά με την Διαδικασία Διατύπωσης Απόψεων επί της Προδικαστικής Προσφυγής με ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 847/2020 ασκηθείσα κατά της υπ’ αριθμ. 75/2020 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χερσονήσου (α/α ΕΣΗΔΗΣ 87630)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019