Πρόσκληση στη 16η Έκτακτη Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010, σήμερα ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

  1. 1.    Αποδοχή παρατηρήσεων ελέγχου νομιμότητας σε συνέχεια της 125/2021 Απόφασης με θέμα «Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ.Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5047420», Προϋπολογισμού: 4,658,266.09 (χωρίς Φ.Π.Α.)»

 

                                                                                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ