Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις παρ. άρθρου 67 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2020) την 20η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2020.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου για το έτος 2020.

4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπο τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015) για το έτος 2020.

5. Εγγραφές Διαγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς. 

6. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου» (Α.Μ. 30/2018).

7. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ τριμήνου έτους 2019 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ