main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στον Παιδικό

Σταθμό Λ.Χερσονήσου οδός Ελευθερίας 50 την 09η του μηνός Φεβρουαρίου 2018,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’τριμήνου έτους 2017.

2. 1η Αναμόρφωση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα

με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2017.

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για εξόφληση Π.Ο.Ε. ποσού

18.522,90 € έτους 2018.

4. Έγκριση ενεργειών Προέδρου Δ.Σ. περί υπογραφής Αποφάσεων

ανάληψης υποχρεώσεων ως υποχρεωτικών δαπανών μισθοδοσίας

προσωπικού μόνιμου ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου

και των κρατήσεων υπερ ασφαλιστικών ταμείων και υπερ φορολογικών

αρχών.

5. Έγκριση ενεργειών Προέδρου Δ.Σ. περί έκδοσης απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για το μίσθωμα του Παιδικού

Σταθμού Ανάληψης για το έτος 2018.

6. Έγκριση ενεργειών Προέδρου Δ.Σ. περί υπογραφής απόφασης

ανάληψης υποχρεώσης έτους 2018 δαπάνης ως πολυετής υποχρέωση

και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων, Λαχανικών

Κρεάτων ,Άρτου για την υλοποίηση των συμβάσεων 2017-2019

συνολικού ποσού 98.159,27 €.

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για πάγια προκαταβολή έτους

2018 ποσού 2.000,00 €, καθορισμός ΚΑ Εξόδων και ορισμός

υπολόγου αυτής

8. Έγκριση ενεργειών Προέδρου Δ.Σ. περί υπογραφής απόφασης

ανάληψης υποχρεώσης έτους 2018 δαπάνης ως πολυετής υποχρέωση

έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων για

κίνηση μεταφορικών μέσων για το έτος 2018 ύψους 3.000,00 €

9. Έγκριση ενεργειών Προέδρου Δ.Σ. περί υπογραφής απόφασης

ανάληψης υποχρεώσης έτους 2018 δαπάνης ως πολυετής υποχρέωση

έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων για

θέρμανση για το έτος 2017 ύψους 10.000,00 €

10.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για μελέτες για αδειοδότηση

Παιδικών Σταθμών για το έτος 2018 ύψους 2.000,00 €

11.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για πιστοποίηση Παιδικών

χαρών σε αύλειους χώρους Παιδικών Σταθμών για το έτος 2018 ύψους

700,00 €

12.Περί έγκρισης ή μη αίτησης απαλλαγής από οικονομική εισφορά –

τροφεία λόγω μη φοίτησης.

13.Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Βρεφονηπιακού

Σταθμού στην Δημοτική Ενότητα Γουβών ενόψει του προγράμματος

επιδότησης για την δημιουργία Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών

,σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης ,έγκριση δαπάνης και ψήφιση

πίστωσης .

14.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για πρόσληψη ενός(1) ατόμου

ΔΕ βοηθών Βρεφοκόμων με δίμηνη σύμβαση για κάλυψη

κατεπειγουσών αναγκών.

15.Λήψη απόφασης για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ βοηθών

βρεφοκόμων για την υλοποίηση ευρωπαικού προγράμματος

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2019»

16.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών

καθαριότητας έτους 2018 ποσού 5.000,00 €

17.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια Ανταλλακτικών

μεταφορικών μέσων έτους 2018 ποσού 1.000,00 €

18.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών

λοιπών μηχανημάτων έτους 2018 ποσού 2.000,00 €

19.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υδραυλικών

εξαρτημάτων έτους 2018 ποσού 2.000,00 €

20.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού

υλικού έτους 2018 ποσού 2.000,00 €

21.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συντήρηση αυτοκινήτου

έτους 2018 ποσού 500,00 €

22.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών

συντήρησης και επισκευής κτιρίων έτους 2018 ποσού 2.000,00 €

23.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Λοιπά έξοδα τρίτων

(Τεχνικός Ασφαλείας & Παιδίατρος) έτους 2018 ποσού 2.000,00 €

24.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συντήρηση λοιπών

μηχανημάτων έτους 2018 ποσού 4.500,00 €

25.Εγγραφές –Διαγραφές Παιδικών Σταθμών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου