Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Λ.Χερσονήσου την 31η

του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη

απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ