Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού κατάστηματος της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού για το έτος 2021 .

2. 6η Αναμόρφωση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για το έτος 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ