Πρόσκληση στην Έκτακτη 2η Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 201 /οικ.1827 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΕΚΤΑΚΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.    Έγκριση του 1ου Πρακτικού του υποέργου 1, με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της ομώνυμης πράξης, ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., με κωδικό MIS 5047420, Προϋπολογισμού 4.658.266,09€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και απόφαση διεξαγωγής νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ