Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  • 1.    Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2022
  • 2.    Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τις πολυετής δαπάνες, συνεχιζόμενες δαπάνες, μεταφερόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις, σταθερές δαπάνες καθώς και τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα.
  • 3.    Μεταφορά απλήρωτων υποχρεώσεων στον Προϋπολογισμό έτους 2023
  • 4.    Τροποποίηση της 217/2022 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΧ περί Έγκρισης της Μελέτης με τίτλο: «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες», για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ελέγχου νομιμότητας που προέκυψαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
  • 5.    Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων (2023)», Προϋπολογισμού 29.850,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • 6.    Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου (2023)», Προϋπολογισμού 29.850,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ