Πρόσκληση στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 201 /οικ.1827 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΕΚΤΑΚΤΗ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010, σήμερα, ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 14:20 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση της απόφασης 1/2023 περί Έγκριση μελέτης του έργου «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Χερσονήσου» και απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6659 και κωδικό: 14.6ii.30.17-19, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», μετά από οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ