Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση στην 5η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

  1. 1.     1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & 1η Εκτελεστέων Έργων έτους 2021
  2. 2.     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020
  3. 3.     Εισήγηση έγκρισης των μελετών των υποέργων της Πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και επεκτάσεις υποδομών αποχέτευσης Δήμου Χερσονήσου», Προϋπολογισμού 10.709.970,00 (πλέον Φ.Π.Α.) και υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».
  4. 4.     'Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού "Προμήθεια Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου στις Δ.Ε. Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου"
  5. 5.     Έγκριση νέου Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Χερσονήσου – Λειτουργική αναβάθμιση»  
  6. 6.     Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου»,  χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ07500000 Αναδόχου: Κ/ξία ΡΟΜΒΟΣ ΑΤΕ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΤΑΛΛΩΣ ΑΤΕ-ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ.
  7. 7.     Έγκριση 13ου Λογαριασμού του έργου «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για ΄Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου΄»  Ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ(2019) στη  Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 075 με Κωδ. Έργου: 2019ΣΕ07500000 
  8. 8.     Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες Αποκατάστασης Οροφών στο Κτήριο Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στην Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου» 
  9. 9.     Ενημέρωση για υποβολή αίτησης για την λήψη ενίσχυσης με την μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                            ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019