Πρόσκληση στην 5η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση της 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Τιμολογιακής Πολιτικής ΔΕΥΑΧ

2. Ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022

3. Διακανονισμός επιστροφής ποσού εργαζομένων βάσει του υπ’ αρ. 2/2023 φύλλου μεταβολών & ελλείψεων του χρημ. Εντάλματος 103/2022

4. Πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ΥΕ Ελαιοχρωματιστή σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών»

5. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Χερσονήσου»

6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του υποέργου 2: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥ», του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ - ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ». Αναδόχου: Κ/ξία ΡΟΜΒΟΣ ΑΤΕ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΤΑΛΛΩΣ ΑΤΕ-ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ

7. Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για το Υποέργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ΑΑ 3 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5000364»

8. Παραχώρηση χρήσης γεωτρήσεων Πρώην Αμερικάνικης Βάσης

9. Τοποθέτηση αγωγών στην παλαιά εθν. οδό από ιδιώτη χωρίς άδεια στον οικισμό Βαθειανού Κάμπου.

10. Τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης σε δημοτικές οδούς από ιδιώτη χωρίς άδεια από την υπηρεσία στον οικισμό Λιμένα Χερσονήσου.

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Έκδοση και διαχείριση καρτών σίτισης για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου»

12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Μεταφορά λυματολάσπης της Μ.Β.Κ. Χερσονήσου»

13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια πληρωτικού υλικού αμμόφιλτρου τμήματος άρδευσης της Μ.Β.Κ. Χερσονήσου»

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια μικρού πετρελαιοκίνητου οχήματος, τύπου βαν»

15. Ένσταση κατά της Απόφ. 15/2022 Τετραμελούς επιτροπής

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ