Πρόσκληση στην 7η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.    Τροποποίηση της Απόφασης 142/2019 με θέμα: «Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ»
2.    2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023
3.    Αντιστοίχιση υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες με βάση το νέο Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο (Π.Δ. 85/2022)
4.    Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
5.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Απόφασης 204/2022 «Αποδοχή Χρησιδανείου από την Περιφέρεια Κρήτης στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου, τμήματος παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου (ανενεργό τμήμα) στην περιοχή του Βαθειανού Κάμπου πλησίον Γέφυρας Κοκκέβη, διάρκειας 20 ετών αρχόμενη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων. Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης.»
6.    Τροποποίηση της  υπ’ αριθμ. 88/2021 «Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων του έργου: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΕΥΑ Χερσονήσου»,ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Σχέδιο 1ης πρόσθετης πράξης [Υποέργου 1], τροποποιημένου ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.
7.    Έγκριση της Μελέτης, της Διακήρυξης και των Τευχών Δημοπράτησης για τη διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Πράξης: «Δράσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», συνολικού Προϋπολογισμού 7.247.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ενταγμένο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του υποέργου 2: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥ», του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ - ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ», Αναδόχου: Κ/ξία ΡΟΜΒΟΣ ΑΤΕ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΤΑΛΛΩΣ ΑΤΕ-ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ
9.    Έγκριση Μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»

10. Έγκριση πρακτικών I και ΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»

11. Έγκριση πρακτικών I και ΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Επισκευές και Συντηρήσεις  Μεταφορικών Μέσων (οχημάτων – δικύκλων) και Μηχανημάτων (Μ.Ε.-Αποφρακτικού) έτους 2022-24»

12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας συστήματος ανάδευσης του αντλιοστασίου του τμήματος βοθρολυμάτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Χερσονήσου»

13. Αίτημα δήλωσης συμμόρφωσης – αίτηση θεραπείας της εταιρίας «KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε.»  σε σχέση με την Απόφ. 31/2023 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.

14. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Κουφαλιτάκη Εμμανουήλ για κατασκευή δεξαμενής

15. Αποζημίωση μετά από ατύχημα σε φρεάτιο της ΔΕΥΑΧ

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ