Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΟΥ 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.    3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 3η Εκτελεστέων Έργων έτους 2021
  2. 2.    Πιστοποίηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Παπαδακάκη Κωνσταντίνου
  3. 3.    Πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου, του διοριστέου Νίκου Νικόλαου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ),  έπειτα από την υπ’ αριθμ. 514/14-5-2021 απόφαση του Β΄ Τμήματος  του ΑΣΕΠ, που αφορά αντικατάσταση διοριστέας επί αναπληρώσεων με την προκήρυξη 3Κ/2018 και την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
  4. 4.    Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  5. 5.    Έγκριση πρακτικού I της Επιτροπής για τον επαναληπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών και δομικών υλικών»
  6. 6.    Έγκριση του 3ου Πρακτικού του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5037984.