Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 NOEΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.       6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 & 3ης Εκτελεστέων Έργων έτους 2022
2.       Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας της δεξαμενής ύδρευσης του Οικισμού των Πάνω Γουβών με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος του Διυλιστηρίου "Αποσελέμη"  και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης στον Οικισμό Κάτω Γουβών κατά τμήματα», Προϋπολογισμού 249.990,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και υποβολή πρόταση χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», Άξονας Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»
3.        Έγκριση πρακτικών I και ΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης»
4.       Έγκριση πρακτικού ΙII της Επιτροπής για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας νερού (ΣΑΝ) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», Προϋπολογισμού 106.690,10 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)
 5.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Αντικατάσταση του Δικτύου Διανομής Πόσιμου Ύδατος στον Οικισμό Καρτερού του Δήμου Χερσονήσου»με Κωδικό ΟΠΣ 5067217, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020», Αναδόχου: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ  Α.Ε.».
 
6.    Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για το Υποέργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου» ΑΑ 3 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5000364»
7.    Έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για το Υποέργο «Προμήθεια Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου και Εντοπισμού Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις Δημοτικές Ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001609.
8.    Έγκριση 2ης Παράτασης - Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Εκπόνηση Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου» Α/Α 1 της Πράξης 5037984
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ