Πρόσκληση στη 14η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1.   4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 4η Εκτελεστέων Έργων έτους 2021
 2.   Τροποποίηση καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για την Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου έτους 2021, η οποία έχει δημοσιευτεί στο υπ΄ αρ. ΦΕΚ/τ.Β΄/552/12-02-2021(απ. ΔΣ ΔΕΥΑΧ 223/31-12-2020)   
 3.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν με τη ΣΟΧ 1/2021 στη ΔΕΥΑΧ, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ για τη κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) 
 4.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου αορίστου χρόνου, Νίκου Νικόλαου, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ για τη κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) 
 5.   Πιστοποίηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης, του νεοπροσλαμβανόμενου με σύμβαση αορίστου χρόνου Νίκου Νικόλαου.
 6.   Έγκριση πρακτικού IΙ της Επιτροπής για τον επαναληπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών και δομικών υλικών»
 7.   Ακύρωσης της Δημοπράτηση του υποέργου 1, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ομώνυμης πράξης, ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., με κωδικό MIS 5067217, Προϋπολογισμού 1.350.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 8.   (Επανα)Δημοπράτηση του υποέργου 1, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ομώνυμης πράξης, ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., με κωδικό MIS 5067217, Προϋπολογισμού 1.350.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 9.   Συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
 10.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»,  αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» 
 11.      Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», συνολικής αμοιβής 10.738,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 12.      Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (ΚΑΤ.13), συνολικής αμοιβής 12.334,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
 13.       Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής του Συστήματος Άρδευσης ΕΕΛ Χερσονήσου»
 14.     Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ.Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5047420», Προϋπολογισμού: 4.658.266,09 (χωρίς Φ.Π.Α.)  
 15.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια μικρού βενζινοκίνητου  αυτοκινήτου τύπου 4Χ4 τζιπ  της ΔΕΥΑ Χερσονήσου» 
 16.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ανυψωτικών μηχανισμών  Αντλιοστασίων ΝΑ1 & ΝΑ4 της ΜΒΚ Χερσονήσου» 
 17.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια οργάνου ελέγχου υδρομέτρων» 
 18.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Ετήσια ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου για το         2021-2022» 
 19.      Έγκριση απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τους       χώρους των κτηρίων διοίκησης στου βιολογικούς Χερσονήσου και Μαλίων»
 20.      Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ         ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021», Προϋπολογισμού 19.900,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)