Πρόσκληση για τη 14η Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 14η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.       Αναγγελία των Αποφάσεων που λήφθηκαν στα Συμβούλια δια περιφοράς
2.      6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020  
3.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν με τη ΣΟΧ 1/2020 στη ΔΕΥΑΧ, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ για την κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ)
4.      Επικαιροποίηση της απόφασης ΔΣ 39/2018 για μετάταξη του υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου Φουκαράκη Σοφοκλή στη Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου
5.      Παραίτηση της υπαλλήλου ΔΕΥΑΧ με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Τριανταφυλλίδου Ελένης 
6.      Προκαταβολή 3 μισθών με ταυτόχρονο συμψηφισμό οφειλών σε υπάλληλο της επιχείρησης βάσει του άρθρου 9 της ΣΣΕ των ΔΕΥΑ  
7.      Παραχώρηση της μελέτης «Διερεύνηση των υδατικών και αποχετευτικών προβλημάτων του Δήμου Χερσονήσου και σχεδιασμός ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισής τους (Master Plan). Πιλοτική εφαρμογή στον οικισμό Ανάληψης» στο Δήμο Χερσονήσου λόγω συνάφειας αντικειμένου αρμοδιότητας.

8.      Έγκριση της υπ’ αριθμό 6.20 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ με τίτλο: «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Χερσονήσου – Λειτουργική αναβάθμιση» 

9.      Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5008033, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020», Αναδόχου: «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

10.  Έγκριση διακήρυξης και δημοπράτησης των εγγράφων της σύμβασης για τη διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5037984

11.  Παραλαβή μελέτης Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων ΕΕΛ Χερσονήσου

12.  Έγκριση ανάθεσης μελετών Επισκοπής Προεκτίμησης Αμοιβής

13.  Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», Προϋπολογισμού 2.440.000,00€.

14.  Έγκριση Πρακτικού Ι (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς) και Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση Οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων»

15.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών ΙΝΟΧ για τη συντήρηση  των βανοστασίων των Αντλιοστασίων της ΜΒΚ Χερσονήσου λόγω αλλαγής ποιότητας υλικού» 

16.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανήματος έργου ME 107160 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» 

17.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Επισκευή βλαβών εξατμίσεων οχημάτων και  Μηχανημάτων  Έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το έτος 2020» 

18.  Έγκριση απευθείας ανάθεση για «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών οχημάτων / φορτηγών , μηχανημάτων έργου και Αποφρακτικού της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το έτος 2020» 

19.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Εντύπων Λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης» 

20.  Έγκριση ανάθεσης για «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα κτίρια της ΕΕΛ. Μαλίων»

21.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια χλωριωτών και ηλεκτρονικού υλικού για την αναβάθμιση της 3βάθμιας επεξεργασίας στο τμήμα Άρδευσης στην ΕΕΛ Χερσονήσου»

22.  Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης για «Αποκατάσταση δομικών φθορών στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης και στις εξόδους νερού προς την υπερχείλιση καθώς και στη βόρεια δεξαμενή αερισμού της Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου»

23.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Mεταφορά πόσιμου νερού σε οικισμούς του Δήμου Χερσονήσου λόγω έλλειψης»

24.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Επισκευές και συντηρήσεις  Η/Υ, PLOTTER, SERVER κλπ και προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών»

25.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων Έργου για 1 έτος»

26.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Θερινών Ειδών Ένδυσης έτους 2020»

27.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Ετήσια προληπτική συντήρηση & καθαρισμός κλιματιστικών μονάδων κτηρίων ΔΕΥΑΧ»

28.  Αίτηση αποζημίωσης για ζημιά σε όχημα

29.  Αίτηση αποζημίωσης λόγω τραυματισμού 

30.  Υποβολή απόψεων-έφεσης-καταγγελίας, εργαζομένου της Επιχείρησης σε συνέχεια πειθαρχικής απόφασης από μονομελές πειθαρχικό όργανο της ΔΕΥΑΧ

31.  Εξέταση ζητήματος που αφορά το υδρόμετρο – Παραβίαση Υδρομέτρου

32.  Εξέταση αιτήματος δημότη για επανεξέταση  της Απόφ. 19/2019 της 4μελούς Επιτροπής ΔΕΥΑΧ

33.  Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                                                          ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ