Πρόσκληση στη 15η Έκτακτη Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1.     5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2021
  2.     Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Απευθείας ανάθεση σε πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο εξωτερικό συνεργείο της καθημερινής αντιμετώπισης των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε επίλυση ζημιών και ευρύτερα προβλημάτων που προκύπτουν, μετά από συρροή κρουσμάτων, COVID-19, στο εργατοτεχνικός προσωπικό της επιχείρησης»

 

 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

                                                                                                          ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ