Πρόσκληση στη 18η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.    Έγκριση Πίνακα Δράσεων του Νομικού Προσώπου της ΔΕΥΑΧ
2.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπάλληλο αορίστου χρόνου
3.    Προκαταβολή μισθού σε υπάλληλους της επιχείρησης βάσει του άρθρου 9 της ΣΣΕ των ΔΕΥΑ
4.    Έγκριση του 6ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του υποέργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων των οικισμών Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στην ΕΕΛ Χερσονήσου και Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Α1, Α4, Α6 οικισμού Λιμένα Χερσονήσου», της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»,  Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.»
5.    Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5000364-01, Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.»
6.    Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στις Δημοτικές ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001609

7.    Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τη διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5037984.
8.    Έγκριση του διορθωμένου 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.440.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση).
9.    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 122/2020 Απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ για την  ανάθεση των εργασιών «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα κτίρια της ΕΕΛ. Μαλίων» 

10.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (Άξονας Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», Τίτλος: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»)» 

11.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δικτύου Αποχετεύσεως Λυμάτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους οικισμούς της Λαγκάδας»

12.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Τοπογραφική Αποτύπωση στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δικτύων Αποχετεύσεως Λυμάτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους οικισμούς της Λαγκάδας»

13.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Απεντόμωση – μυοκτονία στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ για      διάστημα 2 ετών» 
14.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Έλεγχος, αναγόμωση, συντήρηση πυροσβεστήρων ΔΕΥΑ Χερσονήσου έτους 2020» 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.                                

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ