Πρόσκληση στη Έκτακτη 19η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 τη ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

  1. 1.   Εισήγηση για την αντιμετώπιση των καταστροφών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ από τις πλημμύρες της 10ης Νοεμβρίου 2020 – Έγκριση της μελέτης αποκατάστασης ζημιών – Αίτηση για έκτακτη βοήθεια – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων – Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
  2. 2.   Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τη διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5037984.
  3. 3.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια πιεστικού δοχείου 500 λίτρων για  το τμήμα ύδρευσης στο Βιολογικό Καθαρισμό Χερσονήσου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019