Πρόσκληση στην 8η Έκτακτη Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 201 /οικ.1827 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΕΚΤΑΚΤΗ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010, σήμερα, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2023 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

  1. 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & 1η Τροποποίηση Εκτελεστέων Έργων έτους 2023

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ