ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

«Πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης την 10η του μηνός Νοεμβρίου

2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό καταστήμα Λ.Χερσονήσου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Αξιολόγηση και αποδοχής αίτησης εθελοντών.

2. Έγκριση για λήψη εξόδων παράστασης Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022.

3. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς του φορέα λόγω δημιουργίας νέων βρεφικών τμημάτων .

4. 1η Έγκριση Εγγραφών Διαγραφών για το έτος 2022-2023 στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου

5. Έγκριση αίτησης της Σκακιστικής Ακαδημίας Χερσονήσου περί παραχώρησης του χώρου του Κ.Α.Π.Η.Λ.Χερσονήσου για διενέργεια μαθημάτων κάθε Σάββατο.

6. Περι κατάθεσης αιτήματος στο Δήμο Χερσονήσου για ενίσχυση της τακτικής επιχορήγησης του Νομικού προσώπου με ανάλογη τροποποίηση της συστατικής πράξης .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος