ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 10Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

«Πρόσκληση για την 10η Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην ειδική συνεδρίαση για έγκριση Προϋπολογισμού δια ζώσης την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό καταστήμα Λ.Χερσονήσου:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και Πινάκων Στοχοθεσίας έτους 2023 ύστερα από γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος