Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου Δήμου Χερσονήσου1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς την 20η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός Γραμματέα του Ιδρύματος «Έλλη Αλεξίου» για το έτος 2023. 

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε- γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στην γραμματεία του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΈΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» αναφορικά με την ψήφος σας, υπέρ – κατά ή λευκή, για κάθε θέμα συζήτησης, εντός του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Εμμανουήλ Ανυφαντάκης