Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη

νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση

 που θα γίνει δια ζώσης την 18η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα

15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων για τη

συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων οικονομικού έτους 2021.

2. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2022.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Εμμανουήλ Σμαργιανάκης