4η πρόσκληση 2021 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ για τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ167/Α΄/30-9-85) όπως ισχύει και την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10 για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου για την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου »(Απόφαση3/2021 Δ.Σ.Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου)

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Επιτροπής: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: a.batsolaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματέα της Επιτροπής (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 -12:00).

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ζαχαριουδάκης Κων/νος